Vision

2012-08-11 at 21-53-15DSC_0440Ett waldorfgymnasium i utveckling

Carlgrenskas primära strävan är att skapa en fruktbar miljö för unga människor att växa i. Att bereda grund för kunskapande i allmänhet och det egna omdömet i synnerhet är det mål som skall vara vägledande i hela verksamheten.

Carlgrenska har en syn på kunskap som ett interaktivt, gemensamt skapande. Vi hoppas att med forskning baserat på dialog kunna bedriva ett utvecklingsarbete av waldorfpedagogiken som sträcker sig utanför den egna verksamheten. Ett sådant utvecklingsarbete har genomförts i samarbete med Södertörns Högskola (se nedan). Genom att ställa upp waldorfpedagogikens motivation mot samtida utbildningspolitiska krav på anställbarhet och ekonomisk tillväxt vill vi formulera undervisningens kvalitativa mål som ett rikare liv, individuell och gemensam utveckling, solidaritet och politisk förmåga.

Carlgrenskas initiativtagare anser att Steiners anvisningar och impulser till utbildning behöver kompletteras med hjälp av kritisk granskning utifrån en samtida kontext. Genom att aktualisera Steiners frågor och utforska vad teorierna har för relevans i vår tid och omformulera ansatserna, kan lärarna också tänka igenom nya sätt att utföra undervisningen. Samtidigt kommer Carlgrenska utifrån en omvärldsanalys formulera utbildningens uppdrag och med detta öppna upp för nya impulser inom det waldorfpedagogiska området. I detta arbete ser vi även eleverna som avgörande medarbetare. Vi eftersträvar ett fördjupat elevinflytande och engagemang i skolans drift och utveckling.

Undervisningen är delvis upplagd som blockundervisning.

Carlgrenska har som ambition att ta in externa föredragshållare som har en konkret relation till berörda teman. Lärarna ska ha en tydlig roll både som kunskapsförmedlare, mentorer och förebilder. De skall vara dörröppnare till vuxenvärlden och säkerställa elevernas förankring i kultur, rätts- och näringsliv.

Carlgrenska som arbets- och studiemiljö är en gemensam angelägenhet och värdegrundsarbetet är därför en väsentlig del av verksamheten. För att förebygga en konflikt mellan kunskapsmål och bildningsmål, mellan den ämnesorienterade kunskapen och det mänskliga som en helhet, kommer lärarna kommer ingå i ett tätt samarbete kring temaundervisningen.

Fokus på ett positivt förhållningssätt till utveckling innebär att formulera nya utmaningar och perspektiv. Ett gymnasium som identifierar waldorfpedagogiken som en relevant kulturimpuls måste ständigt sträva efter att formulera vad man vill göra på nytt utifrån vår tids utmaningar och karaktärsdrag och diskutera waldorfpedagogikens roll på grundlag av detta.

Carlgrenska har som ambition att bidra till en utveckling av waldorfpedagogiken. Under de tre första terminerna var därför en del av skolans kvalitetsarbete ett löpande samarbete med Södertörns Högskola där gymnasiets lärare tillsammans med externa forskare genomförde forskningsprojekt i syfte att utföra en granskning av waldorfpedagogikens aktualitet i dag.

I ”Preparing for Life” får tittaren följa med till Waldorf School of the Peninsula där fokus är att möjliggöra kreativitet, hållbart och innovativt tänkande, social och känslomässig intelligens framför krass inlärning

Top